Onbemand afleveren CNG vanwege Corona

De regionale omgevingsdiensten gaan op pad om controles te doen en met name bij tankstations om te kijken of door sluiting van de shop er inmiddels onbemand geleverd wordt. Voldoet u dan aan de regelgeving?
Mocht u helaas toch hebben moeten besluiten wegens de Corona crisis uw shop tijdelijk te sluiten, dan heeft dat op zich niet veel gevolgen voor uw dan onbemande aflevering van CNG, mits voldaan aan alle wettelijke eisen. Dit alles staat in een brief die het secretariaat onlangs heeft ontvangen. We wijzen u daarom op het volgende.

Onbemande verkoop CNG
U dient bij het wijzigen van de bedrijfsvoering naar onbemand afleveren speciaal te letten op de onderstaande aandachtspunten:
1. Er moeten afdoende voorzieningen zijn getroffen, die verhinderen dat onbevoegden bij de compressorinstallatie, met inbegrip van de eventuele bufferopslag, kunnen komen;
2. Bij levering van aardgas zonder toezicht (onbemande aardgas-afleverinstallatie) dient de noodstopschakelaar zodanig te zijn gesitueerd dat deze altijd kan worden bediend, dus bijvoorbeeld langs een vluchtweg;
3. Het aflevertoestel (afleverzuil) van een onbemande aardgas-afleverinstallatie dient te zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element, dat bij stijging van de temperatuur boven de 343K (70 °C) in de directe omgeving, alle spanningsvoerende delen van het aflevertoestel definitief buiten werking stellen, tevens moet hiermee automatisch de beheerder of een door deze daartoe aangewezen persoon worden gealarmeerd;
4. Het aflevertoestel moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd;
5. Als u de bedrijfsvoering wijzigt naar onbemand dient u uw betreffende omgevingsdienst daarvan op de hoogte te stellen.

Indien uw bedrijf niet aan de bovenstaande voorwaarden 1 tot en met 4 kan voldoen, is het niet toegestaan om CNG onbemand af te leveren. U dient in dat geval bij de ingang van het tankstation en op de CNG-afleverzuilen door middel van borden duidelijk aan te geven dat er momenteel geen CNG getankt kan worden. U moet verder zorgen dat de CNG-afleverzuilen door middel van rood-witte afzetlinten zoveel mogelijk zijn afgeschermd. Bovenstaande punten dienen altijd ter voorkoming van aanschrijvingen en boetes, per direct, te worden nageleefd, indien u uw bedrijfsvoering als voornoemd heeft gewijzigd.

Eigen verantwoordelijkheid
De omgevingsdiensten geven aan dat de omstandigheden in Nederland zijn veranderd. Zij hebben er begrip voor als u de bedrijfsvoering van het tankstation overschakelt naar onbemand. Wel hopen zij aandachtspunten aan u mee te geven zodat uw bedrijf wel kan blijven voldoen aan het juiste beschermingsniveau voor de omgeving. U wordt door de omgevingsdiensten dan ook nadrukkelijk aangesproken op uw eigen verantwoordelijkheid om te allen tijde te voldoen aan de voor u geldende milieuwet- en regelgeving zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u bellen met Lisanne Henneveld via 010-411 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken