Handleiding vergunningsproces waterstoftankstations

Een waterstofafleverinstallatie op een tankstation kost al snel 1,75 miljoen.  Dat vertel ik vaak aan overheden, zo zegt Lisanne Henneveld, en die kijken mij dan verbijsterd aan. Zoveel? Ja! En hoe moet dat dan geregeld worden in de praktijk? We hebben dan te maken met een multifuel tankstation. Dat is ook nieuw voor het bevoegd gezag. En daar ontbreekt ook nog vaak veel kennis. Dus hoe te handelen? En hoe lang duurt het aanvragen en regelen van een waterstoftankstation? Mag dat in het huidige bestemmingsplan? Veel vragen dus.”

Vergunningstraject
Naar verwachting worden de komende jaren in Nederland meerdere openbare waterstoftankstations opgericht. Het Klimaatakkoord spreekt van 20 stuks in 2020 en 50 stuks in 2025. Waterstof in de gebouwde omgeving is voor zowel de ondernemer als het bevoegd gezag een nieuw vraagstuk. De ervaring met de huidige openbare tankstations (Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl, Den Haag) leert dat het vergunningproces voor zowel de ondernemer als bevoegd gezag in de praktijk nog met veel vragen en onbekendheid is verbonden. De initiatiefnemers uit de tankstationbranche zijn in de meeste gevallen niet gewend met vergunningplichtige installaties te werken. Het vergunningtraject is daarmee tijdrovend en kostbaar.

Rijkswaterstaat
In opdracht van Rijkswaterstaat is er in het kader van Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) onder medewerking van het H2 Platform een rapport ‘Vergunningproces waterstof tankstations’ opgesteld door Advies en Ingenieursbureau Ekinetix B.V. Er is reeds voldoende informatie beschikbaar die het vergunningproces voor waterstoftankstations overal goed beschrijft. Zowel Waterstofnet als het Instituut voor Fysieke Veiligheid hebben dit al afdoende beschreven. Deze rapporten zijn publiek toegankelijk. In dit rapport van Rijkswaterstaat is de huidige stand van zaken ten aanzien van het vigerende vergunningproces samengevat en verrijkt met praktische ervaringen en tips. Deze kunnen als “beste praktijk” dienen, waardoor het vergunningtraject effectiever en sneller doorlopen zou kunnen worden.

Milieuvergunningplichtig
Uiteraard blijft het maatwerk en sterk afhankelijk van expertise, capaciteit en prioriteit van betrokken instanties en betreffende personen. Aanbevolen wordt dat de initiatiefnemer een ervaren expert op dit vlak consulteert. Belangrijk is te onderkennen dat in alle gevallen voor de bouw van een waterstoftankstation een Wabovergunning aangevraagd moet worden. Waterstofstations vallen conform het Activiteitenbesluit in categorie C en zijn derhalve milieuvergunningplichtig. Hiervoor moet een uitgebreide Wabo-procedure doorlopen worden, met alle daaraan verbonden wettelijke beslissingstermijnen met zienswijzen en bezwaarperioden. Een goede technische scope van het station is een essentieel uitgangspunt.

Aanvullende maatregelen
PGS35 is het maatgevende uitgangsdocument met specifieke voorschriften voor veilig ontwerp en het toetsingsinstrument voor het bevoegde gezag. Daarnaast kan de veiligheidsregio op grond van de Wet veiligheidsregio’s aanvullende maatregelen adviseren. Goed en intensief vooroverleg met bevoegde gezagen wordt daarom ten zeerste aanbevolen. Waterstofinitiatieven zijn relatief nieuw en gemeenten (bevoegde gezagen) hebben hier niet of nauwelijks ervaring mee. Derhalve is de kans groot dat er vertraging en/of blokkades kunnen optreden indien de relevante stakeholders in het voortraject niet opgezocht worden en er niet voldoende vooroverleg heeft plaatsgevonden. Vooroverleg met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s betaalt zich terug, omdat eerder relevant advies over interne en externe veiligheid wordt verkregen. Bij indiening van de vergunningaanvraag wordt deze tijd terugverdiend.

Bestemmingsplan
Na deze voorbesprekingen kunnen de relevante studies uitgevoerd worden en dient er ook vaak een ruimtelijke onderbouwing gemaakt te worden voor justificatie aanpassingen in het bestemmingsplan. Waterstoftankstations passen maar zelden in de bestemmingsplannen, derhalve is het zaak hier rekening mee te houden.

Conclusie
De algehele conclusie is, dat er met de totstandkoming van dit rapport een goede tool voorhanden is om het vergunning proces te ondersteunen voor zowel de tankstation-ondernemer (initiatiefnemer), als de gemeenten. Wel is het zaak als ondernemer om voldoende expertise op dit vlak te hebben of te verkrijgen, om beschreven valkuilen te voorkomen. In dit rapport heeft men met een beoordeling van het bestaande vergunning proces en een case studie van een praktijk case, hieraan een positieve bijdrage geleverd. Wellicht kunt u ook úw gemeente hierop wijzen.

Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of via 010-41 111 80

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken