Digiale versie PGS28 voor ondergrondse tanks

Wie weet er nu precies hoe en wanneer je moet keuren en laten inspecteren? Alle vragen omtrent ondergrondse tankinstallaties kunnen goed beantwoord worden door de PGS 28. Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid. Ook staan in een PGS-richtlijn de mogelijke gevolgen van die risico’s voor het bestrijden van een ramp.

Nieuwe stijl
Het doel van PGS 28 richtlijn nieuwe stijl is om de risico’s te beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 28 is in 2020 geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de toekomstige introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen veel duidelijker wordt. In tegenstelling tot de huidige PGS 28 uit 2011 bevat deze nieuwe stijl PGS 28 géen bodembeschermingsmaatregelen meer. De bodembeschermingsmaatregelen staan benoemd in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ten opzichte van de vorige versie is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Afleverslangen moeten worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

Digitale versie
Nu is er sinds juni 2021 eindelijk ook een elektrische versie beschikbaar waarin het veel gemakkelijker zoeken is en ook om door te klikken naar achterliggende regels.

Let op, eerst moet met komst van de nieuwe Omgevingswet volgende jaar op 1 juli 2022 deze PGS van toepassing verklaard worden. Tot die tijd is de huidige PGS 28 uit 2011 formeel nog van toepassing. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan/mag deze PGS echter al worden toegepast.

Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via 010-411 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken