Corona en onvoorziene omstandigheden

Nu de Coronacrisis voortduurt en de verwachting is het allemaal ook nog wel even gaat voortslepen, zult u oplossingen gaan zoeken om uw liquiditeit op peil te houden en zult u zich afvragen of gemaakte afspraken nog wel houdbaar zijn. Uiteraard kijken we samen naar de mogelijkheden.

Een voorbeeld van een oplossing is het beoordelen van de huidige lopende contracten. Is het mogelijk om bijvoorbeeld uw (betalings)verplichtingen even een op te schorten? Mag dit wettelijk gezien wel? En kan een partij mij aan de afspraken houden als ik door het Coronavirus enorm benadeeld word? Dit zijn slechts een paar vragen die bij u op kunnen komen als u hier over nadenkt. De juristen van het BETA-secretariaat denken graag met u mee, daarom hebben wij de mogelijkheden binnen commerciële contracten voor u uiteengezet.

U kunt als contractspartij een beroep doen op ‘onvoorziene omstandigheden’, hier kan de corona-crisis namelijk wel onder geschaard worden. Als u een beroep wilt doen op deze onvoorziene omstandigheden hebben beide partijen een heronderhandelingsplicht. U moet dus opnieuw met elkaar om tafel gaan. In de praktijk zal er dan worden afgesproken dat de kosten c.q. de schade tijdens de crisis bijvoorbeeld 50/50 worden verdeeld. Dit is uiteraard prettig als u net een groots brandstofcontract had afgesloten om in de vraag van een klant te kunnen voorzien. In sommige gevallen bestaat zelfs het recht van ontbinding.

U kunt ook denken aan het virus als overmachtssituatie. Maar er is slechts sprake van overmacht als u als gevolg van het virus c.q. de overheidsmaatregelen de overeengekomen (tegen)prestatie niet kunt nakomen. In de theaterwereld en/of horeca is daar nu bijvoorbeeld sprake van. In onze branche zien we nog maar weinig situaties dat prestaties niet nagekomen kunnen worden. Er is géén sprake van overmacht als de prestatie wel kan worden verricht maar dat de verhoudingen & omstandigheden waaronder het contract niet meer overeenkomen met de situatie waarin het gesloten was.

Is er wel sprake van overmacht? Dan heeft de wederpartij geen recht op een schadevergoeding en is het ook niet mogelijk om nakoming te eisen. De prestatie kan door de gevolgen van het virus simpelweg niet geleverd worden. De wederpartij mag dan wel de overeenkomst ontbinden. Het mooiste is om in zo`n situatie gewijzigde afspraken te maken.

Daarnaast dient er altijd gekeken te worden naar de redelijkheid. Er wordt dan gekeken of in het licht waarin het contract is gesloten nog steeds verlangd kan worden dat de overeenkomst onverkort wordt nagekomen.

Stappenplan onvoorziene omstandigheden
U kunt een beroep doen op de regeling onvoorziene omstandigheid indien u  in een erg nadelige positie bent komen te verkeren als gevolg van de onvoorziene omstandigheid. Door middel van deze regeling kunt u de overeenkomst laten ontbinden of wijzigen door de rechter. Meestal is de wederpartij bereid om met u om de tafel te gaan als u aangeeft anders de gang naar de rechter te maken.  De eerste stap is of er sprake is van onvoorziene omstandigheden, vervolgens bepaalt u of het daardoor onredelijk is geworden gehouden te worden aan de gesloten overeenkomst en indien dat het geval is adviseren wij u in onderhandeling te gaan met de wederpartij. Bied dat geen uitkomst dan resteert de gang naar de rechter. Uiteraard staan wij u hier graag in bij.

Zoals u leest heeft het coronavirus ook op commerciële contracten veel invloed. Het is van essentieel belang om de huidige contracten te bekijken en in te schatten of er een wijziging nodig is of wellicht zelfs ontbinding. Laat u hierin ook adviseren door het BETA-secretariaat. Neem contact op via chris@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken