Verplichte tekst biobrandstoffen op website of facebook

Elke leverancier van brandstof, waaronder tankstationondernemers, moet per 1 juli a.s. aan een informatieverplichting voldoen op de eigen website. Lisanne Henneveld zit voor BETA in een werkgroep van de branche die kijkt hoe aan de nieuwe Europese Brandstofkwaliteitsrichtlijn kan worden voldaan.

Lisanne: “Door wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer is hier in eerste instantie aan voldaan. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor toekomstige marktintroductie van diesel met meer dan 7% biodiesel (FAME). Het strookt tevens met de Visie duurzame brandstofmix 2050 die op termijn een verschuiving naar hogere blends voorziet. Het besluit zal 1 juli 2016 in werking treden.”

Lisanne heeft samen met collega’s uit de branche een concept tekst over biobrandstoffen voor websites van brandstofleveranciers opgesteld om te voldoende informatieverplichting voor biobrandstoffen:

  • het informeren van de consument over de aanwezigheid van ethanol/biodiesel,
  • gehalte hiervan al dan niet boven 5% in benzine of 7% in diesel en
  • de risico’s bij gebruik van de diverse brandstofmengsels

________________________________________________________________________________
De volgende tekst is in 2016 nodig voor op uw website of anders facebook:

Toevoeging van biobrandstoffen
Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong.  Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen.  De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen
De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.
________________________________________________________________________________

Percentages biobrandstoffen
Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Lisanne: “Deze tekst moet worden uitgebreid met informatie over benzine- en/of dieselmengsels met hogere biobrandstofgehaltes wanneer een leverancier deze op de markt gaat brengen. Hieronder is alleen de tekst voor E10 vermeld,
________________________________________________________________________________
voor B10, B20, B30, E15, E85 etc. zal een vergelijkbare tekst moeten worden opgenomen.”
________________________________________________________________________________

Er is ook E10 op de markt: een benzine met maximaal 10% ethanol. Die kan worden gebruikt in de meeste benzinemotoren maar sommige oudere motoren zijn daarvoor niet geschikt. Op de website www.e10check.nl  kan worden gecontroleerd of een voertuig geschikt is.

Het tanken van E10 in een daarvoor niet geschikte auto wordt afgeraden omdat dat kan leiden tot slecht functioneren van de motor of schade.

Facultatief
Onderstaande tekst is niet nodig om te voldoen aan de informatieverplichting per 1 juli, leveranciers en ondernemers  kunnen naar eigen goeddunken ingaan op de duurzaamheidaspecten van biobrandstoffen. Het volgende wordt voorgesteld als minimum :
________________________________________________________________________________
Duurzaamheid
Alleen biobrandstoffen die aantoonbaar voldoen aan de wettelijke duurzaamheideisen mogen worden gebruikt om te voldoen aan de bijmengverplichting. Brandstofleveranciers voegen daarom alleen gecertificeerde biobrandstoffen toe. Binnen de EU gelden in alle landen dezelfde duurzaamheideisen.
________________________________________________________________________________

Ps.  Mocht u aantoonbaar geen website of facebook hebben dan kunt u verwijzen naar dit stuk op het openbare gedeelte van de website van BETA.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken