Nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven: investeren in de medewerker!

Al 20 jaar spreekt BETA onze eigen tankstation CAO af. De lopende CAO eindigt 31 december 2017, dus de afgelopen maanden hebben wij ons volledig gestort op het maken van nieuwe afspraken. En dat is gelukt! In een recordtempo hebben we het voor elkaar gekregen om samen met Bovag en de vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV nieuwe afspraken te maken. De samenwerking tussen verschillende partijen was dit jaar innovatief en enorm efficiënt, hetgeen heeft geresulteerd in een snel akkoord. Voorop tijdens de onderhandelingen stond ‘het investeren in de medewerker’. Partijen hadden daarin een gezamenlijk belang en vertrekpunt. Dit maakte dat de onderhandelingen soepel verliepen. De nieuwe CAO zal dan ook al volgende week, op 1 december as., in werking treden.

De zomerperiode hebben we gebruikt om met heel veel bedrijven te spreken. De CAO-commissie heeft veel input geleverd waarmee we de onderhandelingen in gegaan zijn. Zij bepalen het onderhandelingsmandaat. De commissie bestaat uit een afspiegeling van de branche: grote en kleine bedrijven, grensstations en snelweglocaties en alle merken zijn zo ongeveer vertegenwoordigd. Bij elkaar exploiteren zij een paar honderd locaties.

Een van de zaken die we dit keer anders hebben aangepakt, is dat wij zijn begonnen met onderhandelen over de lonen en de looptijd. Uiteraard één van de meest belangrijke onderwerpen van de CAO-onderhandelingen, en vaak ook de moeilijkste. De CAO zal lopen vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019, dus 25 maanden. Welke loonsverhogingen staan u in deze periode te wachten?

Inkomensontwikkeling
Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers:

  • op 1 januari 2018 = 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris.
  • op 1 januari 2019 = 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Opleiding
Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij OOTW. In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

  • een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.
  • elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de CAO.
  • de OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Veiligheid
Een bemand tankstation moet een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de overvallen in onze branche al jaren in aantal af. Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verplichtingen uit de CAO aangaande de OBRI blijven staan maar er zal gedurende de looptijd van de CAO wel onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de OBRI. Kan de veiligheid van medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe? De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen tijde het uitgangspunt zijn.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht in worden verschaft. De nieuwste versie van de CAO zal zo snel mogelijk digitaal ter beschikking worden gesteld.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken