Biobrandstoffen moeten …

Al lijkt het niet zo’n vaart te lopen op de korte termijn, toch zult u als tankstationondernemer met grote veranderingen te maken krijgen in de energietransitie die nu al plaats vindt. BETA loopt voorop en loopt met u mee hierin.

Invoering E10
In de Tweede Kamerbrief van 30 maart 2017 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verplichte invoering van E10 (benzine met 10% bio-ethanol) aangekondigd. Op dit moment is het ministerie in gesprek met belanghebbenden, waaronder Lisanne Henneveld namens BETA, om deze verplichte invoering zorgvuldig voor te bereiden. Belangrijke punten daarbij zijn dat auto’s die niet op E10 kunnen rijden overal in Nederland kunnen blijven tanken, dat er een level playingfield zal zijn voor tankstations en dat er aandacht is voor de communicatie richting consumenten en bedrijfsleven.

Transitie
In de transitie naar 2050 zal de rol van duurzame biobrandstoffen aanvullend zijn aan de ontwikkelingen en ingroei van elektrische mobiliteit (zowel batterij-elektrische als waterstofgebaseerde elektrische aandrijflijnen) in het wegverkeer.
In de tussenliggende transitieperiode verlaagt de inzet van duurzame biobrandstoffen de CO2-intensiteit van de benodigde vloeibare en gasvormige brandstofvolumes voor de aanwezige voertuigen met een verbrandingsmotor. Er is inmiddels een heel portfolio aan brandstoffen beschikbaar die fossiele brandstof of geheel kunnen vervangen of in een bepaalde blend te gebruiken zijn: groengas, bio-LPG, ethanol, biomethanol, biodiesel en hernieuwbare diesel.

Europa
Voor Biobrandstoffen zijn twee Europese richtlijnen uit 2009 van belang: de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED) en de Europese richtlijn brandstofkwaliteit (FQD).

RED
Deze richtlijn voor hernieuwbare energie schrijft voor dat in 2020 in de Europese Unie als geheel minimaal 20% (en voor Nederland 14%) van het energiegebruik moet bestaan uit hernieuwbare bronnen. Elke lidstaat moet om de twee jaar verslag doen bij de Commissie over de voortgang die geboekt is bij het bevorderen en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

FQD
De richtlijn brandstofkwaliteit moet een bijdrage leveren aan het realiseren van de Europese reductiedoelstelling voor broeikasgasemissies van 20% in 2020. Ook deze richtlijn schrijft voor dat vanaf 1 januari 2011 brandstofleveranciers jaarlijks moeten gaan rapporteren over de broeikasgasintensiteit van de door hen verkochte brandstoffen en energie. Verder moeten de lidstaten brandstofleveranciers ertoe verplichten om stapsgewijs de broeikasgasintensiteit van de geleverde brandstoffen te reduceren met maximaal 10% voor 31 december 2020.

Met deze richtlijn wordt het mogelijk om hogere percentages biobrandstof bij te mengen in standaardbenzine of -diesel. Voor benzine geldt dat maximaal 10 volume-procent ethanol (E10) en maximaal 22 volume-procent ETBE bijgemengd mag worden. U ziet dus dat Europa direct van invloed is op uw verkoop van motorbrandstoffen.

Lisanne behartigt uw belangen in de werkgroep bij het ministerie voor de invoering van de verkoop van E10. Ook wordt daar gesproken over nieuwe stickers op de pompen en de communicatie hierover richting tankstationondernemers en consumenten. U hoort het wanneer het concreet gaat worden.

Opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken